Pour la Paix perpetuelle

Deset prostých bodů k Evropské unii a k evropské integraci

V poslední době výrazně narůstají mezinárodně politické turbulence. Budoucí události jsou stále více zamlženy, což se týká i Evropské unie a její integrace. O výsledcích rozhodne řada faktorů - alespoň zčásti též obecné převládající povědomí a usilování jednotlivých společenství a států. Můžeme k tomu jako jednotlivci nějak pozitivně přispět? Nejspíše připomenutím základních, samozřejmých priorit a jejich veřejným obhajováním. My k nim řadíme upřímné české zapojení v jádru evropské integrace. Jak upřímné?

Mnozí v osobním životě říkáme a slibujeme, „zvolil(a) jsem si Tě a chci být s Tebou věrně v dobrém i zlém, i když vím, že nejsi bez chyb, že se mnohdy nepohodneme a na ledacos budeme mít odlišné názory – ale věř mi, nezradím Tě, půjdeme společnou cestou“.

Věříme, že tyto prosté samozřejmosti základní zvolené orientace platí i v životě občanském a státním a že jsou oporou, abychom se neztratili v chaosu, v aférách, demagogických a dezinformačních kampaních. Opakujme si proto právě dnes a s větší naléhavostí, že jako občané České republiky

  1. Věříme v myšlenku evropanství, společné Evropy.
  2. Jsme rádi za přistoupení České republiky k projektu Evropské unie.
  3. Věříme, že posilování evropského sjednocení je zákonitý a prospěšný proces, na kterém se s hrdostí můžeme a chceme podílet.
  4. S hrdostí věříme, že my, občané a společenství České republiky, máme schopnosti a předpoklady, kterými se na dalším rozvoji Evropské unie a její hlubší integrace můžeme a chceme aktivně podílet.
  5. Víme, že členství v Evropské unii nám přineslo mnoho dobrého včetně ekonomické prosperity, bezpečnosti, volného cestování, zahraničních příležitostí, 700 miliard korun dotačních pobídek k překonání předchozího zaostávání, a to v bouřlivých časech neklidného okolního světa.
  6. Uvědomujeme si, kolik zlepšení v každodenním životě našich obcí bylo touto evropskou podporou umožněno.
  7. Přejeme si, aby tato podpora kvality života, životní úrovně se posilováním sociálního pilíře výrazně projevila nejen na úrovni obcí, ale také osobního života každého z nás a našich dětí.
  8. Věříme ve společné evropské hodnoty míru, přirozených lidských práv a humanistického vnímání člověka, každého z nás, jako jedinečné neopakovatelné bytosti nadané rozumem, svědomím, hodné pozitivního přijímání, v hodnoty humanismu, který se právě v Evropě zrodil.
  9. Věříme ve vzájemnou solidaritu evropského společenství od obcí po Evropskou unii a chceme důstojně být spolehlivými důvěryhodnými partnery i při zvládání těžkostí, včetně migrační krize, nejen podílníky na prosperitě a blahobytu.
  10. Věříme v demokracii, jejímž výrazem je i zásadní eurounijní princip subsidiarity, důsledného přenášení správy, zodpovědnosti a rozhodování na úroveň co nejbližší nám občanům, našim obcím – věříme v posilování obecní a regionální autonomie, v decentralizaci státní i eurounijní správy.

Proto, ke svému prospěchu, k zachování své evropanstvím nastolené bezpečnosti a prosperity, podporujeme posilování evropské integrace a chceme být aktivní solidární součástí jejího jádra. Opakujeme samozřejmě tyto zdánlivé samozřejmosti, aby se neblahé události a neblahá vyčlenění naší nedávné státní minulosti nemohly opakovat, abychom se znovu neocitli na periferii evropského dění byť jakkoliv složitého a náročného.

24. 6. 2018
Zdeněk Kalvach


K VOLBÁM

Politický systém je široký pojem. Zahrnuje celé uspořádání a ovlivňování, všechny složky veřejného života včetně obecně převládajícího hodnotového systému a obecného povědomí, v užším pojetí celý systém vládnutí/ovládání a kontroly moci, v ještě užším pojetí např. systém politických stran a jejich střídání ve správě veřejných záležitostí. V demokratickém uspořádání do politického systému významně patří veřejná diskuse a fungující uplatnění krátké zpětné vazby, v uspořádání despotickém okázalé projevy moci a poslušnosti včetně impozantních oslav a adorací.

T. G. Masaryk, zakladatel a profilující osobnost novodobého českého státu, zdůraznil význam několika faktorů demokratického politického systému, jehož byl důsledným zastáncem. K jeho prioritám patřily kontext nadosobního hodnotového systému, kterým pro něho bylo křesťanství, respektive křesťanský humanismus, význam obecného povědomí (srozumění), demokratismus jako forma každodennosti, vztahů a života, „demokratické společnosti a v demokratické společnosti“ nad rámec volebního systému a volební matematiky, veřejná diskuse vyplývající ze vzájemné důvěry a respektu i z obecné důvěry v člověka, nezastupitelná role „nepolitických“ institucí - rodiny, školy, obce či médií. Šlo o přirozenou upřímnou demokracii humanistického vnímání světa, soudržného obecného povědomí, tvořivé veřejné diskuse a „uvědomělé angažovanosti“ zodpovědných lidí (jakkoliv byla tato formulace později kompromitována bolševickým komunismem).

Čtěte dále ...

Šlo o přiřknutí osobního a politického významu každému i nejprostšímu občanovi nad rámec všeobecného hlasovacího práva, a to nikoliv jeho populisticky formálním volením do politických orgánů (jak činili např. komunisté), ale subsidiaritou pravomocí, důrazem na místní a skupinové zájmy i obtíže, a „poctivým získáním pro věc“ ve smyslu zásadně odlišném od totalitního zastrašování či populistického loudění hlasů. Význam člověka – jednotlivce v demokratickém uspořádání nespočívá v tom, že je pomyslnou miliontinou, zanedbatelnou částečkou hlasovací mašinérie volící neznámé lidi do vzdálených funkcí, ale v tom, že se může a chce podílet na utváření obecného povědomí a na uspořádání veřejných záležitostí, které zná a na něž dosáhne, ve svém okolí a na místní úrovni.

Hlavním demokratickým úkolem občana je zodpovědná angažovanost. Tedy nikoli čas od času volit, ale diskutovat a pozitivně měnit veřejné poměry, a to v humanistickém duchu, neboť demokracie je produktem, „dítětem“ humanismu. Vytržena z jeho kontextu ztrácí svou smysluplnost, stává se fraškou, volební šarádou, na což se často zapomíná při snahách o šíření demokracie, ale též při její obraně. Deficit či krize, oslabování humanistického vidění světa, nepozbytelné hodnoty, důstojnosti i zodpovědnosti člověka jsou hlavní limity šíření i udržitelnosti demokratického uspořádání společnosti a jeho ušlechtilé, nezneužité podoby.

Nezbytnou součástí toho všeho je „drobná práce politická“ v duchu K. H. Borovského, aby co nejvíce lidí "pochopilo", aby byli získáni „pro věc“, podíleli se na ní, aby systém reagoval na problémy místního a každodenního života, aby vládnutí od něho nebylo centralisticky odtrženo ani destabilizováno volebními ataky antisystémově populistických či nesystémově lokálních uskupení.

Základní větou demokracie se stal první článek Všeobecné deklarace lidských práv: „Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv, jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ Z hlediska politického je třeba dodat, že nezbytná je též občanská vůle k účasti, k zodpovědnému rozhodování a ke statečnému zastávání názorů. Právě tato občanská vůle a názorová opravdovost (nikoliv vzdělání, majetek, pracovní zařazení či společenské postavení) charakterizují občany tvořící politický "národ", respektive politické společenství vědomého směřování a rozvoje.

Tím větší jsou - z hlediska vývoje a deformací politického systému a jeho možného vychýlení z demokratického rámce - obavy z možného odlivu poválečného humanismu, z periodického oslabování zájmu o jeho zdánlivě již samozřejmé hodnoty, ze zpochybňování jeho univerzální povahy, ze ztráty zájmu o veřejné dění, ze zpovrchňování a fragmentace života konzumně bohaté společnosti, z laxnosti ke znovu uzurpování moci oligarchy či autokraty.

Parlamentní volby jsou nesporně závažná politická událost a přeryvová změna s možným dopadem na každodenní život každého z nás, bez ohledu na to, zda a jak kdo „volil“. Nejde však o změnu nejdůležitější. Ta se neodehrává ve složení parlamentu, v rétorice ani v zákonech, ale vždy v „hlavách a duších“ lidí a v „duši“ společenství – v obecném povědomí, v hodnotovém systému nepsaných zákonů, ve vzájemné důvěře a sounáležitosti, v soudržnosti obcí, v hodnotovém působení rodiny a školy. Teprve na této úrovni se rozhoduje o skutečných dopadech parlamentních změn a rozhodnutí, které a která se odtud často také naopak rodí. Společnost žije, podněcuje, rezistuje, podléhá, mění se ... to jsou základní události a změny politického systému a jeho neozbrojené sebeobrany.

K základním rysům života demokratických společenství patří trvalá fungující, zpětnovazebná interakce mezi společností/občany a těmi, kdo byli zvoleni, kdo vládnou, vedou, řídí. Právě v té trvalé interakci a vzájemné zodpovědnosti „všechna moc pochází z lidu“ – nejde a nesmí jít o to „odvolit a dále se do toho neplést“, jak požadují různé formy omezené, řízené, na matematiku a handlování „kdo, s kým proti komu“ ponížené pseudo-demokracie.

Demokracie není dokonalá, neboť ani my, občané, nejsme dokonalí. Je chybující, neboť i my chybujeme a selháváme. Proto si demokracie v procesu svého zrání a svých adaptací na společenské změny zavádí pojistky proti selháním, zvláště pojistky proti opakování týchž selhání. Jako nemůže existovat bez humanistického hodnotového systému, nemůže existovat ani bez rámce právního státu, bez důsledně vymahatelného práva, bez dodržování zákonů či v právním prostředí umožňujícím jejich účelové zneužívání k podkopání vzájemné důvěry a sounáležitosti či ke kriminalizování veřejné diskuse a výkonu politických funkcí.

K základním pojistkám patří účinná veřejná kontrola moci a její rozdělení do několika vzájemně oddělených částí - moci exekutivní (výkonné), zákonodárné, soudní a posléze též kontrolní ve smyslu svobodných médií. Na počátku demokratických zřízení, když budovali právní řád, tomu starověcí Římané říkali, „musíme se bát sami sebe“. Přesto římská demokracie padla a byla nahrazena oligarchií, autokracií, někdy despocií – souhrnně tyranií, stejně jako byla demokracie německá nahrazena tyranií nacistickou, či naše demokracie československá tyranií bolševickou.

Je nezbytné se poučit a stále, i dnes, hledat způsoby, jak demokracii, jako nesporně nejlidštější a současně nejtvořivější, současně však zranitelné uspořádání lidských společenství, chránit a rozvíjet – v zájmu altruistické humanity i nejvlastnější bezpečnosti a prosperity každého z nás.

Největší ohrožení demokracie se skrývá v samém jejím jádru a zdroji - v lidech a v obecném povědomí společnosti. Oslabení hodnotového systému a soudržnosti, rezignace na náročnost a spravedlnost života uvolňují prostor pro periodické přílivy autokracie, oligarchie a také populismu.

Ohrožení a likvidace demokracie málokdy (s výjimkou válečných napadení) nastupují jako agresivní útoky na fungující systémy – častěji zaplňují prostor uvolněný odlivem zásadovosti, humanismu a demokratismu, vůle demokraticky vládnout, nebezpečnou únavou z demokracie, jejím zevšedněním, zřeknutím se osobní zodpovědnosti za kvalitu vlastního života i stavu společnosti, úpadkem výchovné a kontrolní role rodiny, školy, médií, selháním těch, kdo formují veřejné mínění.

Synchronně s růstem moci oligarchů, autokratů či povrchních populistů se ve společnosti šíří pasivita, občanský nezájem, selhávání, kolaborování, dokonce podílnictví na pozdějších krutostech nově nastalého nedemokratického stavu společnosti. Počátkům zlých činů či stagnačního úpadku se stalo zvykem říkat "banální zlo". Lidé ve společenstvích "unavených demokracií", podléhajících svodům domněle účinnějších forem vládnutí/ovládání by si měli povahu banálního zla velmi dobře uvědomit, aby mu až příliš snadno nepodlehli a nestali se tím jeho aktivními šiřiteli.

Není od věci připomenout ze záplavy skvělých publikací, které se tak či onak týkají obrany a rozvoje demokratických společenství, alespoň "staré dobré" Hovory s T.G.M. Karla Čapka, Ekonomii dobra a zla Tomáše Sedláčka, Moc bezmocných Václava Havla, Tyranie (20 lekcí z 20. století) Timothy Snydera či Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí Philipa Zimbarda.

Lze předpokládat, že z nadcházejících voleb nejspíše vzejde buď středopravá, k prohlubování evropské integrace málo vstřícná, nebo středolevá, k prohlubování evropské integrace vstřícnější, koalice s vítězným hnutím bez ucelené hodnotové profilace, proklamujícím nadřazenost ekonomické efektivity a materiálně technické základny nad idejemi a sociálním potenciálem. K demokratickým pojistkám se toto hnutí zatím vyjadřuje se značným despektem a zdá se, že jejich omezování vnímá jako možný zdroj úspor. Současně však alespoň zatím s populistickou pozorností čte nálady, názory a reakce voličské veřejnosti.

Za této situace se může výrazněji než při jiných vládních konstelacích projevit vliv a význam neformálních prvků politického systému – postojů občanské společnosti, osobností ovlivňujících veřejné mínění, vlivových institucí, stavovských představitelů, médií, ale také dezinformací a manipulací. Může jít o volební období charakterizované závažnými interakcemi mezi Mocí exekutivní, případně i zákonodárnou, jejich vidění světa, a veřejností. Může jít o to, k čemu se koaliční exekutiva nechá dotlačit, či naopak v čem zásadně omezí představy občanů. K formulování obecného povědomí i k prosazování ideových aspektů, přesahujících provozní, ekonomicko materiální, rozpočtové zájmy vládní exekutivy, by z institucionálních aktérů mohli podle personálního obsazení přispívat zvláště prezident či horní komora parlamentu.

K důležitým tématům společenského života bude patřit:

Mezinárodně politické ukotvení a směřování České republiky, především vůle k zapojení do jádra evropské integrace. Jak výstižně uvádí jedno z předvolebních hesel, „Evropská unie se musí změnit, ale nikoli bez nás – s námi.“ Proč? Protože na to máme a protože vypadnutí na periferii evropského uspořádání v sobě skrývá rizika nestability a závažných ohrožení.

V duchu „národního“ kréda na prezidentské standardě “Pravda vítězí“ je třeba podporovat pravdu a opravdovost, posilovat osobní zodpovědnost a kritické myšlení, vytvořit funkční platformy schopné čelit relativizacím pravdy a dobra, představám o post-truth době „informací oproštěných od konotací, existujících jakoby samy o sobě, „an sich“, a žijících vlastním životem na sociálních sítích. Je třeba žitou praxí potvrdit, že hodnotový systém není mrtev.

Vzhledem k nestabilitě doby, kterou procházíme, je třeba odmítnout zásadní reformy tradičních institucí sloužících jako pojistky demokracie včetně ústavy, parlamentu, krajských zastupitelstev, nepodléhat iluzím o tzv. přímé demokracii. Současně je třeba chránit autonomii, angažovanost a opravdovost institucí jakými jsou např. vysoké školy.

Naopak je třeba usilovat o decentralizaci v duchu subsidiarity, se zodpovědnou obezřetností ale přesto rychlým tempem posilovat roli obcí, zlepšovat vztahy mezi obcemi s rozšířenou působností a jejich přidruženými menšími vesnicemi, tomu přizpůsobit rozpočtové určení daní a celkově věnovat větší pozornost místnímu a regionálnímu rozvoji – nejen infrastruktuře, ale stejně tak i posilování pospolitosti. Bez toho se nemůže Česká republika uspokojivě vyrovnat s mimořádně náročnou problematikou demografické změny včetně podpory početné generace poválečných dětí zestárlých do věku kolem 80 let.

Neméně než reforma dlouhodobé zdravotně sociální podpory jsou na mezirezortní a nerezortní úrovni potřebné změny v oblasti vzdělávání, inkluze, která by především měla každému nabídnout srovnatelný rozvoj jeho potenciálu. Do této problematiky spadá též další neuvěřitelně dlouho nedořešený problém dětského ústavnictví spravovaného třemi rezorty.

Uvážlivou změnu potřebuje mnohdy nesnesitelně svazující přeregulovanost a byrokratizace pracovního, podnikatelského, veřejného prostředí i osobního života, ale také ochrana osobních dat.

Vesměs jde o mimořádně složité záležitosti strategického rozvoje a sociálního potenciálu společnosti, kterým se mnohé vládní garnitury vyhýbaly nejen pro zahlcenost běžnou či mimořádně aktuální agendou, ale také právě pro složitost, nepopulárnost, či nejistotu výsledku, i když finanční nákladnost by mnohdy nebyla zvláště vysoká. I po těchto volbách tak bude znovu výrazně záležet na mimovládních aktérech, jak se stojaté vody pohnou.

Psáno v Uherském Hradišti 14. a 15. října 2017.


Evropská myšlenka

Evropský Institut Renaissance z. ú. vychází z nejhlubších filosofických myšlenek renesance, humanismu, znovuobjevení klasické řecké filosofie a z kulturního přemostění středověku a moderní historie.

Z toho důvodu spolupracuje Evropský Institut Renaissance s významnými partnery ve světě jako je Institut für den Donauraum und Mitteleuropa ve Vídni, Schuman Foundation ve Varšavě a v Paříži, s Evropským domem v Budapešti, s Universitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a dalšími institucemi. Evropský Institut Renaissance chce býti think-tankem o moderní Evropě a Evropské unii. Z toho pramení naše projekty POKOS Zahraniční a bezpečnostní politika EU, Vojenství dneška, Den Evropy, Cena Jiřího z Poděbrad, Evropské komunitní centrum kardinála Špidlíka a další.

Náš základní dokument

Věříme v demokracii, věříme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší.

(poslední věta z prohlášení nezávislosti československého národa z 18. října 1918)

Věříme, že má smysl o tento cíl, vytyčený zakladateli našeho státu, stále usilovat a chceme docílit změny současného stavu na lepší a ještě lepší, a proto tímto nabízíme program pro 6250 obcí, 10 a půl milionu občanů a 25 let setrvalého směřování jako konečné naplnění Ústavy České republiky přijaté před téměř 25 lety a uváděné v Parlamentu, těsně před Vánocemi 1992, při jejím schvalování těmito slovy:

Čtěte dále ...

Evropská kultura a civilizace

Evropský institut Renaissance z. ú. si klade za cíl seznamovat veřejnost s evropskými institucemi, se znalostmi a poučeními o druhých kulturách a civilizacích a seznamovat veřejnost s evropskými politikami v současnosti.

Významným prvkem je otázka postavení Evropy ve světě.